اطاعات آزاد | هفته دوم آبان ۱۳۹۱- صابون تخمگذاری silkience ساخته شده در ontario ohio ,عدد ۲۰ را در ۵/۲ برای حداقل تخمگذاری و در ۳ برای حداکثر تخمگذاری هفتگی ضرب می کنیم. لذا بین ۵۰ تا ۶۰ تخم در هفته خواهیم داشت. ... فواید روغن شتر مرغ در صابون. ... فعالیت های انجام شده در زمینه پرورش ...اطاعات آزاد | هفته دوم آبان ۱۳۹۱عدد ۲۰ را در ۵/۲ برای حداقل تخمگذاری و در ۳ برای حداکثر تخمگذاری هفتگی ضرب می کنیم. لذا بین ۵۰ تا ۶۰ تخم در هفته خواهیم داشت. ... فواید روغن شتر مرغ در صابون. ... فعالیت های انجام شده در زمینه پرورش ...اطاعات آزاد | هفته دوم آبان ۱۳۹۱

عدد ۲۰ را در ۵/۲ برای حداقل تخمگذاری و در ۳ برای حداکثر تخمگذاری هفتگی ضرب می کنیم. لذا بین ۵۰ تا ۶۰ تخم در هفته خواهیم داشت. ... فواید روغن شتر مرغ در صابون. ... فعالیت های انجام شده در زمینه پرورش ...

اتصل بالمورد

اطاعات آزاد | هفته دوم آبان ۱۳۹۱

عدد ۲۰ را در ۵/۲ برای حداقل تخمگذاری و در ۳ برای حداکثر تخمگذاری هفتگی ضرب می کنیم. لذا بین ۵۰ تا ۶۰ تخم در هفته خواهیم داشت. ... فواید روغن شتر مرغ در صابون. ... فعالیت های انجام شده در زمینه پرورش ...

اتصل بالمورد